Skip to content

Kaj je Barnahus?

Model Barnahus (islandsko »hiša za otroke«) je vodilni evropski model za obravnavo otrok, žrtev spolnih zlorab.

Edinstven multidisciplinarni in medinstitucionalni pristop združuje vse pomembne dejavnosti kazenskega procesa pod eno streho in s tem preprečuje vnovično viktimizacijo otrok.

Včasih mislimo, da je Barnahus kraj, kjer bivajo otroci, vendar temu ni tako.

Kaj je model Barnahus? Model Barnahus je vodilni model za otrokom prijazno, multidisciplinarno in medinstitucionalno obravnavo otrok, prič in žrtev spolnega nasilja

V različnih nacionalnih kontekstih so se izoblikovali različni tipi MDMI-služb in centrov Barnahus. Njihov način delovanja je odvisen od pravnega sistema, družbene strukture, kulture in strokovnih praks. V številnih državah je prišlo do postopnega razvoja MDMI-služb, ki pokrivajo več področij in so bolj učinkovite. Izraz center Barnahus oziroma MDMI-služba za otroke, ki so priče ali žrtve nasilja, se navadno nanaša na otrokom prijazno in varno okolje, ki pod eno streho združuje več služb za obravnavo žrtev, na usklajen in učinkovit način. Tako se preprečuje vnovično travmatizacijo med postopkom preiskave in postopkom pred sodiščem. Osrednji cilj je usklajevanje vzporednih kazenskih postopkov in postopkov za zaščito otroka. Ključna vloga službe je, da zbere veljavne dokaze, ki se lahko uporabijo v sodnem postopku, tako da otroka spodbudi k sodelovanju pri razgovoru in od njega pridobi potrebne informacije. Otrok je deležen tudi pomoči in podpore, ki vključuje zdravstveno oceno in oskrbo, oceno psihičnega stanja ter terapijo.

Ključna skupna merila za model Barnahus:

 1. Forenzični intervjuji se izvajajo skladno s protokolom, ki temelji na dokazih.
 2. Otrokovo izjavo se pridobi na način, ki je skladen z načelom dolžnega pravnega postopanja, zato je lahko uporabljena kot dokazni material na sodišču.
 3. Opravi se zdravstvena ocena za namene sodne preiskave, obenem se preveri tudi otrokovo fizično stanje in zagotovi ustrezna zdravstvena oskrba.
 4. Otroku in družinskim članom, ki niso osumljeni zlorabe, in skrbnikom je na voljo psihološka podpora ter krajši in daljši programi terapevtskih storitev za premagovanje doživetih duševnih pretresov.
 5. Oceni se, ali je žrtev in njene morebitne sorojence treba zavarovati pred družinskimi člani.

Dejavniki, ki so ključni za vzpostavitev in delovanje modela Barnahus ali podobne multidisciplinarne in medinstitucionalne službe 

Močna politična volja, ustrezno sodelovanje zainteresiranih strani in prizadevanja podpornikov sistema Barnahus, ki spodbujajo spremembe, so predpogoji za vzpostavitev in učinkovito delovanje specializiranih centrov, ki sledijo modelu Barnahus, oziroma temelj za ustanovitev sorodnih MDMI-služb. Nadaljnji pogoji vključujejo ustrezno pravno okolje, zadostne in stalne vire, ustrezno število usposobljenih strokovnjakov, podporo in osveščenost družbe ter učinkovito medinstitucionalno sodelovanje. Mednarodna in evropska zakonodaja ter smernice nudijo pomembne temelje in priložnosti za uskladitev nacionalnih zakonodaj, politik in praks z otrokovimi pravicami do zaščite pred nasiljem in otrokom prijaznega pravosodja ter pomoči. S tega vidika je zagotavljanje učinkovitega izvajanja Lanzarotske konvencije in ustreznih direktiv EU ključnega pomena. Na državni ravni pogosto ni natančnih določb in mehanizmov za posebne zaščitne ukrepe, kot so določbe o postopku zaslišanja otrok, usklajevanje, izmenjava informacij in skupno načrtovanje, ki predstavljajo pogoj za zagotavljanje otrokom prijazne in učinkovite medinstitucionalne obravnave.

Projekt sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma, svojo pomoč pa je ponudila tudi Evropska unija preko programa podpore strukturnim reformam v sodelovanju z Generalnim direktoratom Evropske komisije za podporo strukturnim reformam (DG REFORM). Izvaja se v tesnem sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje Republike Slovenije. Projektni usmerjevalni odbor sestavljajo člani Medresorske delovne skupine za izvajanje projekta »Hiša za otroke« (imenovane na podlagi sklepa vlade leta 2017), ki vključuje predstavnike:

 • Ministrstva za pravosodje
 • Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Ministrstva za notranje zadeve
 • Ministrstva za zdravje
 • Vrhovnega državnega tožilstva
 • Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
 • Vrhovnega sodišča
 • Varuha človekovih pravic
 • Skupnosti centrov za socialno delo
 • Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani in
 • Društva SOS telefon

Podrobnejše informacije najdete v zloženki Sveta Evrope https://rm.coe.int/zascita-otrok-pred-spolnim-izkoriscanjem-otrokom-prijazna-multidiscipl/16808acd37

 

Ključna vloga je usklajevanje
vzporednih kazenskih postopkov in
postopkov za zaščito otroka


OSEBJE CENTROV BARNAHUS ALI MDMI-SLUŽB
Usklajevanje medinstitucionalnega sodelovanja, načrtovanja in vodenja primerov;
vrednotenje ter razvoj poslanstva in dejavnosti centra Barnahus;
upravljanje in nadzor izvajanja smernic ter običajnih postopkov;
izdelava letnih poročil o dejavnostih MDMI-služb in s tem povezanih finančnih poročil;
zbiranje in analiza podatkov ter izdelava statistik;
zunanje pridobivanje kompetenc

ZDRAVSTVENI PREGLED
Specializirano
zdravstveno osebje, ki vključuje pediatre, usposobljene za forenzične zdravstvene preglede
in zdravstvene tehnike za področje pediatrije

• Zadolženo za zdravstveno in/ali forenzično zdravstveno oceno in oskrbo;
• Aktivno vključeno v medinstitucionalno sodelovanje, načrtovanje in obravnavo primerov.

OCENA, TERAPIJA IN PODPORA – specializirani strokovnjaki s področja duševnega zdravja/otroška in mladinska psihiatrija
• Zadolženi za oceno duševnega zdravja in terapijo;
• Nudijo pomoč v kriznih primerih;
• Aktivno so vključeni v medinstitucionalno sodelovanje, načrtovanje in obravnavo primerov.

FORENZIČNI INTERVJUJI – strokovni delavci, usposobljeni za izvajanje forenzičnih intervjujev (npr. policisti, strokovnjaki s področja duševnega zdravja) Pričanje:

• Zadolženi, da pridobijo pričanje otroka, ki ga odredi sodišče in nadzoruje obramba, tožilstvo, policija, lokalna služba za zaščito otrok in otrokov odvetnik;
• Na ustrezen način posredujejo vprašanja sodnika, obrambe in drugih;
• Pričanja se posnamejo, da se lahko uporabijo na sodni obravnavi, če je vložena obtožnica.

Raziskovalni intervju;                     

V primerih, ko služba za zaščito otrok ni pridobila izjave otroka ali navedbe niso dovolj jasne, se obrne na center, kjer strokovni delavec skuša otroka spodbuditi, da pripoveduje o dogodkih;
• Pridobi pričanje otroka v primerih, ko osumljeni storilec še ni dopolnil starosti, ki je določena kot prag kazenske odgovornosti.

ZAŠČITA OTROKA – socialna služba in/ali služba za zaščito otrok

• Presodi, ali so potrebni ukrepi za zaščito otroka in poda oceno akutnega tveganja;
• Ima pristojnost za posredovanje informacij otroku in staršem oziroma skrbnikom;
• Ima pristojnost, da spremlja otroka in starše oziroma skrbnike;
• Opazuje forenzični intervju;
• Aktivna vključenost v medinstitucionalno sodelovanje, načrtovanje in obravnavo primerov.

NUDI OTROKOM PRIJAZNO OKOLJE, KJER SO VSE STORITVE ZDRUŽENE POD ENO STREHO. FORMALNO VKLJUČEN V DRŽAVNO ALI LOKALNO STRUKTURO
(npr. pravosodni sitem, socialno varstvo, zdravstveni sistem)

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE UREJAJO NACIONALNI POSTOPKI IN URADNI SPORAZUMI MED INSTITUCIJAMI. FINANCIRANJE IZ JAVNIH SREDSTEV
Institucije, ki sodelujejo pri delu centrov Barnahus, prispevajo sredstva za delovanje, vključno s stroški lastnega osebja in opreme. Za ustanovitev in začetno fazo delovanja se lahko zagotovijo zunanja sredstva, ki se nato postopoma ukinejo in nadomestijo s stalnimi viri javnega financiranja.