Skip to content

Cilji

Ciljna skupina projekta so zlorabljeni otroci, osrednji cilj projekta pa je zagotavljanje otrokom prijaznega pravosodja, v skladu z mednarodno zakonodajo in smernicami EU, Sveta Evrope in Združenih narodov, ter izboljšanje medinstitucionalnega sodelovanja, v postopkih obravnave zlorabljenih otrok, v skladu z modelom Barnahus (Hiša za otroke).

Specifični cilji projekta:
  • Vzpostavitev lokacije oziroma prostorov za celovito obravnavo otrok, v skladu z modelom Barnahus, ter zagotavljanje učinkovitega medinstitucionalnega sodelovanja in storitev za strokovno obravnavo otrok, žrtev kaznivih dejanj.
  • Vzpostavitev mreže usposobljenih strokovnjakov in multidisciplinarnih skupin.
  • Vzpostavitev sodelovanja in omogočanje prenosa znanja in izkušenj pri obravnavi otrok, žrtev ter prič kaznivim dejanjem.
  • Izboljšanje dostopnosti pomoči otrokom, žrtvam kaznivih dejanj.
  • Dvigovanje ozaveščenosti strokovnjakov, institucij in splošne javnosti o problemu obravnave zlorabljenih otrok.
Glavni cilji projekta:
  • Zagotavljanje otrokom prijaznega pravosodja, v skladu z evropskimi smernicami.
  • Prispevanje k hitrejši celostni obravnavi otrok in izogibu sekundarne viktimizacije otrok.
  • Prispevanje k dobremu upravljanju in boljšemu medinstitucionalnemu sodelovanju v procesih in postopkih obravnave otrok, žrtev kaznivih dejanj.
  • Prispevanje k spoštovanju in izvajanju mednarodnih konvencij in direktiv s področja pravic otrok in boja proti spolni zlorabi otrok.