Skip to content

Predstavitev projekta Hiša za otroke

Norveški finančni mehanizem

Projekt Hiša za otroke je financiran s strani Kraljevine Norveške oziroma s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma. Z njihovo pomočjo so zagotovljena sredstva za pilotno delovanje Hiše za otroke, izobraževanje strokovnih kadrov, ureditev objekta in ozaveščanje o zlorabah otrok.

Vzpostavitev in pilotno delovanje prve Hiše za otroke v Sloveniji

Na pilotni lokaciji smo vzpostavili model celostne obravnave otrok, žrtev kaznivih dejanj, po modelu Barnahus, ki velja za primer dobre prakse na tem področju oziroma za vodilni evropski model multidisciplinarnega in medinstitucionalnega odziva na spolne zlorabe otrok. Na enem mestu smo zagotovili učinkovito medinstitucionalno sodelovanje ter storitve za strokovno in celostno obravnavo otrok, žrtev kaznivih dejanj.

V okviru projekta smo na izbrani lokaciji uredili primerne prostore in jih opremili v skladu s standardi modela Barnahus. Prostori so dovolj veliki tudi za vzpostavitev kompetenčnega centra za usposabljanje strokovnih delavcev različnih institucij.

S finančno podporo NOR FM bomo kader za delo v Hiši za otroke ustrezno strokovno usposobili.

Vzpostavitev mreže usposobljenih strokovnjakov in multidisciplinarnih timov

Da bo v Sloveniji obravnava po modelu Barnahus mogoča, potrebujemo dovolj strokovnih delavcev z različnih področij, ki poznajo in razumejo koncept delovanja modela Barnahus. V ta namen bomo zagotovili potrebna usposabljanja, ki jih bodo izvajali tako domači kot tuji priznani strokovnjaki. Usposabljanje bo potekalo na več ravneh. Najprej bomo za izvajanje forenzičnih intervjujev in uporabo sodobnih metod psihosocialne pomoči otrokom ter njihovim družinam usposobili strokovne delavce, ki bodo neposredno opravljali delo v Hiši za otroke. 

Usposabljanja bomo omogočili tudi izbranim strokovnim delavcem drugih institucij, da bodo po potrebi lahko pri delu pomagali osebju Hiše za otroke oziroma nadaljevali z izvajanjem psihosocialne pomoči v drugi instituciji ali kraju, če bo le to v otrokovo največjo korist. 

Povečanje ozaveščenosti pristojnih institucij, ciljnih skupin in širše javnosti o problematiki ter dostopnosti pomoči za otroke, priče in žrtve kaznivih dejanj

Slovensko strokovno in splošno javnost bomo z uporabo različnih komunikacijskih orodij ozaveščali in senzibilizirali o spolnih in drugih zlorabah otrok ter o možnostih, ki jih žrtve imajo. Seznanili jih bomo z novim pristopom, ki preprečuje ponovno viktimizacijo žrtev in jim zagotavlja prijazno obravnavo. S tem bomo povečali zaupanje v institucije ter žrtvam in njihovim družinam olajšali odločitev za prijavo zlorab. Na osnovnih in srednjih šolah smo po vsej Sloveniji izvedli delavnice, s katerimi smo tako otroke kot strokovne delavce ozavestili o spolnih zlorabah, kako spolne zlorabe prepoznamo in kako ukrepamo, če sumimo, da prihaja do njih. Vzpostavili smo spletno stran, kjer bodo strokovni in splošni javnosti na voljo vse informacije o projektu, o modelu Barnahus ter druge relevantne informacije. Hkrati pa bomo, skozi sodobne oblike komunikacije (splet, družbena omrežja), splošno javnost ozaveščali o problematiki spolnih zlorab in ustreznem odzivu nanje.

Povezave:

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj | GOV.SI

Home | Norway grants | EEA grants

 

Evropska unija

Pomembno vlogo pri implementaciji modela Barnahus ima tudi Evropska unija, ki je svojo pomoč ponudila preko podpore strukturnim reformam v sodelovanju z Generalnim direktoratom Evropske komisije za podporo strukturnim reformam (DG REFORM). Pri izvedbi projekta je bila Republiki Sloveniji zagotovljena pomoč Sveta Evrope. Gre za podporo pri pripravi pravnih podlag, usposabljanju vseh ključnih kadrov, oblikovanju protokolov za delo, osveščanju javnosti, strokovnih posvetovanj in podobno. Ministrstvo za pravosodje je konec novembra 2019 podpisalo Statut PROMISE Barnahus mreže. Projekt PROMISE je s finančno podporo Evropske komisije postavil temelje sodelovanja na področju vzpostavljanja multidisciplinarnih in medinstitucionalnih (MDMI) služb v Evropi, namenjen pa je povezovanju in medsebojni izmenjavi znanj ter izkušenj. Ministrstvo za pravosodje sodeluje tudi pri projektu PROMISE 3, ki temelji na izgradnji evropskega kompetenčnega centra za usposabljanja po modelu Barnahus in izvedbi samih usposabljanj.

Prvi del projekta z naslovom Izboljšan pravni in institucionalni okvir je vključeval postopek pregleda pravne ureditve v RS, kar je služilo vzpostavitvi ustrezne pravne podlage za izvedbo reforme, uvedbo medinstitucionalnih, nadzornih in ocenjevalnih postopkov ter politik in mehanizmov, potrebnih za kakovostno ter trajno delovanje modela Barnahus v RS. Projekt je podpiral pripravo posebnega zakona za določitev okvira delovanja in organizacijo modela Barnahus ter vloge in odgovornosti posameznih udeležencev. Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v Hiši za otroke je bil sprejet marca 2021. Vzpostavitev modela Barnahus v RS predstavlja pomembno spremembo v načinu sodelovanja strokovnjakov na področju obravnave otrok, žrtev kaznivih dejanj, vključno s postopkom izvedbe forenzičnega intervjuja z otroki in načinom sodelovanja institucij.

Drugi del projekta z naslovom Izboljšanje veščin in profesionalne zmogljivosti vključuje izobraževanje, orodja, usmerjanje in gradiva, ki so bila razvita za zagotavljanje lažjega medinstitucionalnega usklajevanja in sodelovanja ter za izboljšanje izvajanja forenzičnih zaslišanj in postopkov forenzičnih zdravstvenih pregledov, znotraj modela Barnahus

V okviru tega dela projekta so bile oblikovane ključne naloge:

  • Izboljšanje kazenskih preiskav in sodnih obravnav primerov otrok, ki so žrtve ali priče kaznivim dejanjem, razvoj smernic za sodnike in državne tožilce.
  • Oblikovanje protokola in smernic za izvajanje forenzičnega intervjuja, priporočila za postopek in merila izbora izvajalcev forenzičnih intervjujev, usmerjeno izobraževanje policistov in psihologov.
  • Izobraževanja zdravstvenih delavcev za izvajanje forenzičnih zdravniških pregledov.

Izdana so bila priporočila za postopke in merila za certificiranje zdravstvenih delavcev, prav tako pa je bilo omogočeno tudi usposabljanje zdravstvenih delavcev na tem področju. Tretji del projekta, z naslovom Ozaveščanje javnosti o spolni zlorabi otrok, predstavlja dodatne priložnosti za ozaveščanje javnosti o kaznivih dejanjih in spodbuja strokovnjake k podpori. Usmerjen je k širši javnosti in strokovnjakom, ki delajo za otroke in z njimi, spodbuja jih k ozaveščanju, prepoznavanju in prijavi kakršnih koli kaznivih dejanj, storjenih zoper otroke. Senzibilizacija in ozaveščanje sta ključna pogoja za prepoznavanje in ukrepanje na področju preprečevanja in odzivanja na kazniva dejanja, storjena zoper otroke. V okviru projekta je bila izvedena tako kvantitativna kot kvalitativna raziskava, za vzpostavitev osnove ozaveščenosti in razumevanja spolne zlorabe otrok v Sloveniji. Oblikovano je bilo informacijsko gradivo in gradivo za ozaveščanje, ki je prilagojeno slovenskemu okolju. V okviru projekta Barnahus v Sloveniji pa bo organizirano tudi ciljno izobraževanje, ki bo izvedeno za skupine izbranih strokovnjakov, z namenom senzibilizacije strokovnih delavcev, ki delajo z otroki oziroma za njih ter prepoznavanja in prijave kaznivih dejanj, storjenih zoper otroke.

Povezava:

https://www.coe.int/sl/web/children/barnahus-project-in-slovenia